Eesti omariikluse saavutamine leidis aset keerulises ajaloolises situatsioonis. Venemaal algas 1917. aasta märtsis (vana kalendri järgi veebruaris) revolutsioon, mis viis keisrivõimu kukutamiseni ja Venemaa Vabariigi loomiseni. Novembris (vana kalendri järgi oktoobris) toimus omakorda oktoobrirevolutsioon, millega bolševikud kukutasid Ajutise Valitsuse ja asutasid Venemaa Nõukogude Vabariigi. Venemaa sündmused panid tegutsema ka Saksamaa, mis otsustas rüütelkondade palvel Eestimaa ja Liivimaa kubermangud oma kaitse alla võtta. Nende sündmuste tormis õnnestus 1918. aasta veebruaris välja kuulutada iseseisev Eesti Vabariik.

Maetsmast pärit Eesti Asutava Kogu ja Riigikogu I–IV koosseisu liige Arnold Süvalep on kirjeldanud Eesti iseseisvumist kui siinse rahva “ammuigatsetud unistuse” täitumist hiljem Ajaloolise Ajakirja veergudel (nr 3, 1938):

Käesolevate ridade kirjutaja mäletab oma lapsepõlvest kuulnud olevat külapoliitikute unistusi Eesti iseseisvuse võimalusist ja Maailmasõja puhkedes olid need jutud vist küll kõikides linnades intelligentsi ringides tavalised, kusjuures vaieldi, kumma poole võit Eestit tema unistustele lähemale viiks. Vastutavad poliitikategelased muidugi ei saanud avalikult nii riskantsetel teemadel rääkida, ka puudusid veel võimalused unistuste realiseerimiseks.

Uus mõte ei oleks nii ruttu jõudnud pikaldase eestlase hinges küpseda, ta oli juba varemini rahva seas kodunenud.

See ongi Eesti Iseseisvuse saabumise üks iseloomustavamaid jooni, et mõte valmis ja küpses esmajoones rahva enda seas, kuni rahvusvaheline olukord võimaldas ka poliitikameestel temast kinni haarata.

Avinurme Koduloomuuseumis oli 1990. aastal loodud stend, mille põhjal ja väikeste täiendustega anname ülevaate omariikluse taastamisega seotud sündmustest 1917.–1918 aastal.
1917
9. märts 1917

Eesti seltsid ja poliitilised ühendused asutavad Eesti Liidu. Nõutakse autonoomiat.

26. märtsil 1917

Petrogradis toimub autonoomia taotlemise toetuseks eestlaste meeleavaldus 40 000 osalejaga (neist u 10 000 eesti sõjaväelast).

Eesti sõjaväelaste meeleavaldus Petrogradis lipuga Elagu autonoomne Eesti vabal Venemaal! (allikas: Sõjamuuseum, EFA.114.3.2507)
12. aprill 1917

(vkj 30. märts)

Vene Ajutine Valitsus kinnitab Eesti omavalitsuse seaduse:  “Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta“. Eestimaaga liidetakse Pärnu-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaa (senine Liivimaa). Kubermangukomissariks sai Jaan Poska. Omavalitsusorganina moodustatakse Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu ehk Maapäev.

Alustatakse Maapäeva valimiste korraldamist, mis toimus 5. juunil (23. mail vkj).

1917. aastal Ajutise Valitsuse otsusega ühendati seni erinevatesse haldusüksustesse kuulunud Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti esmakordselt üheks haldusüksuseks – Eestimaa Kumermanguks. Piltidel Liivimaa ja Eestimaa 1820. aasta kaardil (allikas: Vikipeedia)
10. aprill 1917

Vene sõjaväkke kutsutud eestlased hakkasid looma sisekorra kindlustamiseks rahvusväeosad. Hiljem koondati need Johan Laidoneri juhitavaks Eesti jalaväediviisiks.

18. aprill 1917

Vene Ajutine Valitsus kinnitab rahvusväeosade põhimääruse.

14. juuli 1917

(1. juuli vkj)

Maapäeva esimene istung.

septembris 1917

(25. august vkj)

Maapäev nendib, et Riia langemisega sakslaste kätte muutus Eesti küsimus rahvusvaheliseks. Jaan Tõnisson esineb omariikluse ideega.

8–.9. november 1917

(27. oktoober vkj)

Pärast oktoobrirevolutsiooni kuulutas Eestimaa Nõukogu Täitevkomitee ennast Eesti kõrgeimaks võimuks, Viktor Kingissepp võttis kubermangus võimu Poskalt üle. Maapäev otsustati laiali saata.

28. november 1917

(15. november vkj)

Maapäev kuulutab enese kõrgemaks võimuks.

Otsuse vastuvõtmise järel saatsid enamlased Maapäeva laiali. Maavalitsus ja Maanõukogu Vanematekogu jätkasid tegevust põranda all.

1917. AASTA SÜNDMUSED AVINURMES
(Avinurme koduloomuuseumi stendillt)

Siinsed põllud ei suutnud rahvast toita ja seetõttu hangiti leiba puunõude valmistamisest, mille vastu laatadel vahetati vilja. Kauged laadasõidud laiendasid silmaringi ja ka poliitilisi teadmisi. Pikkadel sõitudel oli aega mõelda ja unistada tulevikust.

Pärast tsaari kukutamist 1917. aasta veebruaris loodeti ka talupoegade unistuste täitumist – saada oma põllulapp –, kuid 14. juulil kokkutulnud Maapäev ei täitnud neid lootusi. Sellele pettumusele lisandusid veel jätkuv sõda ja taganeva tsaariarmee omavoli.

1917. aasta suvel hakkas ilmuma VSDT(b)P [bolševistlik Venemaa Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei] Põhja-Balti organisatsiooni häälekandja “Maatamees”, mis kutsus talupoegi üles võitlema ise oma õiguste eest.

Meie piirkonna kehvikute eesotsas oli Piilsi külast pärit Mihkel Sild. Ta oli sündinud endises Soldativälja kõlas Ülesoo talus. Peres oli 8 last, seetõttu tuli varakult tööle asuda. Mihkel Sild oli teadmistehimuline ja täiendas oma teadmisi iseõppimise teel. Ta valdas vene, saksa, inglise ja soome keelt. Sild oli alati nõus aitama, kui oli vaja kirjutada palvekirju või avaldusi.

Kui 1917. aastal levisid kuuldused pöördelistest sündmustest Petrogradis, koondas Mihkel Sild siinsed talupojad võitluseks oma õiguste eest.

24. novembril 1917 moodustati Avinurme Töörahva Nõukogu. Selle liikmeks valitud saadikud – neid oli 18 – avaldasid toetust Nõukogude võimule. Asuti ka tegusema: Pärniku kõrts kuulutati rahva omandiks ja kavatseti sinna luua algkool, ägedalt võideldi puskariajajatega, moodustati rahvamiilits …

Palju plaane jäi veel ellu viimata. Ei jõudnud ka kehvikutele maad anda, sest algas saksa okupatsioonivägede sissetung. Avinurme punakaardi salk osales saksa vägede tagasitõrjumises. Oli puudus relvadest, polnud väljaõpet ja seetõttu tuli taganeda.

1918. aasta novembri lõpus õnnestus veel mõneks kuuks võimule tulla, kuid ka seekord ei suudetud oma unistusi teostada.

1918
18. veebruar 1918

Lõppeb vaherahu Venemaa ja Saksamaa vahel. Saksa väed alustavad liikumist Eesti suunas.

20. veebruar 1918

Sakslased alustavad Eestimaa okupeerimist.

24. veebruar 1918

Eesti iseseisva demokraatliku vabariigi väljakuulutamine. Loodi Eesti Ajutine valitsus eesotsas Konstantin Pätsiga.

“Manifest kõigile Eestimaa rahvastele” koostati Eesti Maapäeva Vanematenõukogu poolt 21. veebruaril 1918 ning loeti esmakordselt ette 23. veebruaril 1918 Pärnud, Endla teatri rõdult. Manifesti 24. veebruari versioon avaldati Riigi Teataja esimeses numbris 27. novembril 1918.
24. veebruar 1918

Avinurme valla piirides lükatakse enamlaste (Avinurme Töörahva Nõukogu) valitsus ümber, asemele asus Eesti kodanlik valitsus.

25. veebruar 1918

Tallinn okupeeriti sakslaste poolt.

25.–28. veebruar 1918

Enamlased taganesid Vadi kaudu.

6. märts–4. november 1918

Avinurme oli sakslaste okupatsiooni all.

28. november 1918

Algas Vabadussõda Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel.

16. detsember 1918

Avinurmes naases enamlaste valitsus, mis kestis 14. jaanuarini 1919.

Manifestatsioon Endla rõdu ees järgmisel päeval pärast Eesti Vabariigi väljakuulutamist. (allikas: Sõjamuuseum, EFA.114.2.430)

1917.–1918. aastal oli Avinurme vallavanemaks MIHKEL MÄGI (Madise p.), kes Eesti iseseisvumisel andis Eesti Vabariigi Avinurme vallavanemana ametitõetuse.

AWINURME WALLAWANEMA AMETITÕOTUS
(Avinurme koduloomuuseumi stendillt)

Eesti demokraatilise Vabariigi kodanikuna tõotan pühalikult oma südame tunnistuse järele ustavaks jääda Eesti demokraatilisele Vabariigile ja tema riiklist võimu kandvale Ajutisele Valitsusele, kuni rahvas Eesti Asutava Kogu kaudu oma tahtmisele vastava riigikorra kindlaks on määranud ja maksma pannud. 

Pühalikult tõotan oma parema arusaamise ja südame tunnistuse järele, kõik minu peale pandud ja edaspidi pandavad kohustused ausasti ja õiglaselt täita, selle juures oma täit jõudu ja oskust, tarvilisel korral ka vara ja elu ohverdades isamaa ja rahva hea käekäigu kasuks ja Eesti demokraatilise korra loomiseks ja kaitseks.

Kõigi selle teostamiseks kohustan ennast Eesti demokraatilise Vabariigi Ajutise Valitsuse ja tema poolt seatud võimude ees tõrkumata, sõnakuulmist üles näitama ja oma tõotust suguluse, sõpruse ja isikliste kasude peale vaatamata kindlaste pidama, teades, et vastasel korral mind vali nuhtlus ähvardab. 

Seda tõotan mina pühalikult ja kinnitan oma allkirjaga.

Avinurme vallavanem: Mihkel Mägi

abid: M. Koppel ja J. Väli
valla sekretär: Oskar Jaagund