1919. aastal kirjutab Hendrik Adamson:

nagu saarlased ulgumerel olid esimesed Awinurme asunudused kesk põliseid mühawaid metsi ja põhjatuid soid, mille mälestus tänini alles hoidunud kohanimestiku sagedais „saare” lõpudes. Tölga, Kiissa, Kirbu, Punasoo ja Laurissaare külad on aga praegugi weel tihedas metsaraamistikus. Awinurme walla rohkearwulistest (üle 40) küladest wõiks pääle ülewal mainitute weel nimetada järgmised suuremad (igas oma 20–60 talu):

Paadenurme, Änniksaare, Maetsma (wallakool), Wadi (wallakool), Awinurme (endise tükeldatud Awinurme kroonumõisa asemel; wallamaja, apteek, kirik, õpetajamaja). Pärniku, Kõweriku, Sälliksaare, Mustametsa, Kaewussaare, Lepiksaare, Allekere, Ülisoo, Murru, Wästriku, Raja, Kullisaare, Laekannussaare, Laekannu, Teadussaare, Ulwi, Adraku, Tõnussaare, Piilsi (wallakool), Karusoo, Kodassaare, Kärasi, Kõrwe, Jõemetsa. Mõnda küla moodustawas 2–3 talu.

KADUNUD KÜLADE MATK

Loe Piilsi Külade Seltsi korraldatavatest matkadest 2021